z[y[W
[


ՓxݒȂ̓Փx
[[] 14/09/21 ` [[] 305[
 1. 8̊y
  5.6% (17[/5.6%)

 2. 9̊y
  6.9% (21[/6.9%)

 3. 10̊y
  23.3% (71[/23.3%)

 4. 11̊y
  31.8% (97[/31.8%)

 5. 12̊y
  32.5% (99[/32.5%)

Petit Poll SE _E[h

Petit Poll SE ver 4.3